zábezpeka

     Naša SBS je poistená v UNION poisťovňa a.s.. na celkovú všeobecnú sumu  1.333.000,- EUR a za odcudzenie strážených veciach na sumu 100.000,- EUR.

     Výhodou našej firmy je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou , máme bohaté 11 ročné skúsenosti s touto službou, pričom sme počas existencie nemenili ani sídlo ani obchodné meno firmy .

     Naša spoločnosť má vážny záujem o vykonanie ochrany vo Vašich objektoch a to vnútornú ako i vonkajšiu ochranu. V prípade záujmu o naše služby vypracujeme plán ochrany fyzickou ochranou, technickou ochranou budovy, ochrany aj pred drobnými krádežami zamestnancami. Na vykonanie ochrany budú vypracované smernice ochrany, kde budú uvedené konkrétne povinnosti strážnej služby až na jednotlivca. V zmluve budú uvedené konkrétne práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán a ich zodpovednosť.

     Verím, že Vás naša ponuka zaujala a  že  po  jej  zvážení  bude  nám  umožnené  preukázať  Vám  kvalitu  a  odbornú  úroveň  našej  práce a pri ochrane Vášho majetku využijete naše služby alebo spoluprácu s našou spoločnosťou. Ďalšie podrobnosti ochrany je možné vždy dojednanať osobne.