Charex-Security Súkromná bezpečnostná služba - služby

služby

Na úseku  ochrany  majetku  poskytujeme  nasledovné  služby :

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazní­kom, (klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie)
  • ochrana majetku na ostatných verejne prí­stupných miestach, (klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie)
  • ochrana majetku na inom než verejne prí­stupnom mieste, (strážna služba v objektoch a závodoch)
  • ochrana majetku pri preprave, (doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla)
  • ochrana prepravy majetku a osoby, (doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla)
  • ochrana osoby , (osobných strážcov vo vozidle, na podujatiach, v byte)
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadávaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia


V strážených objektoch vychádzame z požiadaviek majiteľa objektu, avšak tieto požiadavky nesmú odporovať zákonu č.473/2005 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov o SBS. Do dnešnej doby  sa nevyskytli žiadne sťažnosti  na našich pracovní­kov, práca je vykonávaná na vysokej odbornej úrovni a pracovní­kov vyberáme takých, ako určuje zákon č.473/2005 Z.z v znení­ neskorší­ch predpisov, aby mali spoločenské vystupovanie, boli príjemného vzhľadu a vedeli komunikovať s návštevníkmi objektu.


Naši členovia SBS vykonávajú strážnu službu v rovnošatách a to: čierne nohavice, čierna bunda  s označení­m spoločnosti,  sivá košeľa.  V lete  bez bundy v sivých košeliach s krátkymi rukávmi. Podľa požiadaviek a vzájomnej dohode s odberateľom je možnosť primerane zosúladiť našu rovnošatu s ich očakavaniam.