Charex-Security Súkromná bezpečnostná služba - profil

profil

A.  Základné zameranie

  S.B.S. C H A R E X  Security  má základné zameranie činnosti a úloh osôb pri výkone fyzickej ochrany

a) monitorovať zo stáleho stanovišťa vstup do objektu, dianie a stav v ňom a v jeho bezprostrednom okolí
 
 b) vykonávať kontrolné obchádzky obchôdzky v objekte, monitorovať stav a dianie v ňom, fyzicky kontrolovať vchody a vjazdy do objektov, budov a zariadení a uzamknutie vstupov do určených priestorov a miestností

 c) vykonávať preventívnu činnosť smerujúcu k eliminovaniu krádeží, poškodzovaniu majetku, jeho vybavenia, zariadenia a pod.

 d) zabezpečiť v objekte stanovený režim kľúčovej služby, vstupu a výstupu pracovníkov, prijímania návštev, vjazdu a výjazdu vozidiel
 
 e) zamedziť vstupu nežiadúcich osôb a zabrániť násilnému vniknutiu do objektu, poškodzovaniu, vandalizmu a pod.
 
 f) zabezpečiť vo zverenom priestore poriadok výkonom stanovených hliadkových, dozorných, informátorských a kontrolných činností

 g) zabezpečovať opatrenia vyplývajúce z určenej dokumentácie pre prípad mimoriadnych udalostí a vyvolania poplachu

 h) plombovanie dôležitých budov a skladov s jednorázovými plombami typu PIPP –K, ktorý je chránený patentom v SR a v ČR . Kriminalistický a expertízny ústav MV SR podrobil výrobok skúške č.01/BA-2003 a vydal osvedčenie o bezpečnostnej úrovni. Plomba  typu PIPP-K má štandardné označenie : rok výroby , séria - kombinácia veľkého a malého písma , 5 miestne číslo. Materiál plomby je netoxický , hygienicky a zdravotne nezávadný a 100% recyklovateľný .

 i) elektronické evidovanie vjazdu a výjazdu motorových vozidiel ako aj ich kontrola a možnosť použitia jednorázových plômb.

 j) kontrola zamestnancov pri vstupe a výstupe zo stráženého objektu pomocou detektoru na kov.

 k) po vzájomnej dohode možnosť rozšírenia kontroly obchádzok o elektronický obchádzkový systém (čipovanie) v určených hodinových intervaloch na určených stanovištiach

 

B. Ochrana  majetku  na úseku  požiarnej  ochrany

  S.B.S.    C H A R E X   Security  zabezpečuje :
 
 a) činnosť  na úseku  preventívneho  pôsobenia  v rámci  objektu.

 b) činnosť  na úseku  represívnej  časti  požiarnej  ochrany  /  zabezpečenie nepretržitej  pohotovostnej  služby,  zahorení  a  iných  MU,  obchôdzková služba,  asistenčná  služba  s technikou  a  bez  nej/.

  Okrem toho v ochraňovaných objektoch zabezpečujeme na základe osobitných požiadaviek zákazníka, aj požiarnu a ekologickú prevenciu, mimoriadne režimové opatrenia a iné súvisiace úlohy. Uvedené, ale aj ďalšie činnosti a úlohy, podľa požiadaviek a záujmov odberateľa, vykonávajú pracovníci podľa prevádzkového predpisu pre výkon strážnej služby, ktoré sú odsúhlasené zákazníkom.

 

C. Formy a metódy

  Formy a metódy zabezpečenia a výkonu služby, ako aj výstroj a výzbroj bezpečnostných pracovníkov sú určené bezpečnostnými rizikami a charakterom chráneného objektu, v súlade s požiadavkami zákazníka, podľa uzatvorenej zmluvy, dohodnutých podmienok a platných predpisov. S výkonom fyzickej ochrany sú poverené osoby vlastniace preukaz odbornej spôsobilosti vydaný Ministerstvom vnútra SR a spĺňajú náročné kritéria ( vek nad 20 rokov, bezúhonnosť, spoľahlivosť, odborná, právna a zdravotná spôsobilosť ) a sú pripravené zabezpečiť reálnu ochranu hodnôt a záujmov zákazníka na profesionálnej úrovni. Za týmto účelom sú vykonávané nástupné školenia, riadené kurzy a odborné prípravy. Smeruje k tomu aj sústavná riadiaca,  kontrolná a výpomocná činnosť, s využitím vlastného zásahového vozidla s posádkou.