Charex-Security Súkromná bezpečnostná služba - o nás

o nás

Vážený zákazník

 

 

  Súkromná  bezpečnostná  služba  Eugen Kiss - C H A R E X  Security si Vám touto  cestou  dovoľuje  predložiť svoju  ponuku  vo  veci  zabezpečenia ochrany  majetku  Vášho  podniku. Naše služby poskytujeme na základe licencie na prevádzkovanie strážnej služby pod číslom FS 000059  udelenej  Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trnave .


  Dosiahli sme, po skromnom začiatku bez vplyvného zázemia a cudzej pomoci, skvalitňovaním práce a rozširovaním služieb, že sa presadzujeme aj v nevyváženom prostredí. Dnes už široká ponuka našich služieb umožňuje komplexné zabezpečenie ochrany záujmov podnikateľských a iných subjektov. Využívame aj mnohoročné skúsenosti a schopnosti našich niektorých vedúcich zamestnancov, ktorý pracovali v  policajných a ozbrojených zložkách SR.

        
  Uvedomujeme si, že všetci potenciálny zákazníci hľadajú kvalitu, potrebujú istotu a chránia svoje dobré meno, preto dbáme, aby bezpečnostné služby, ktoré poskytujeme zákazníkom, mali požadovanú kvalitatívnu úroveň, riešili maximálnu bezpečnosť chráneného záujmu pri minimalizácii bezpečnostných rizík s primeranými nákladmi, ktoré zodpovedajú výške rizika a nasadených prostriedkov. K zabezpečeniu naplnenia týchto cieľov smeruje naša organizátorská a riadiaca práca pri výbere, výkonu a kontroly výkonu našich zamestnancov.


  V prospech našej činnosti hovoria predovšetkým výsledky našej viacročnej práce  -  výrazné  zníženie  strát,  ktoré  našim zákazníkom  vznikajú  z titulu  rozkrádania  majetku a skvalitnenie strážnej služby . Vďaka  tomu  naša služba  zákazníkovi  prináša  výrazný  finančný  efekt,  je teda  zisková.


  Výhodou našej firmy je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou , máme bohaté 10 ročné skúsenosti s touto službou, pričom sme počas existencie nemenili ani sídlo ani obchodné meno firmy. Naša spoločnosť má vážny záujem o vykonanie ochrany vo Vašich objektoch a to vnútornú ako i vonkajšiu ochranu. V prípade záujmu o naše služby vypracujeme plán ochrany fyzickou ochranou, technickou ochranou budovy, ochrany aj pred drobnými krádežami zamestnancami. Na vykonanie ochrany budú vypracované smernice ochrany, kde budú uvedené konkrétne povinnosti strážnej služby až na jednotlivca. V zmluve budú uvedené konkrétne práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán a ich zodpovednosť.

 

  Verím, že Vás naša ponuka zaujala a že po jej zvážení bude nám umožnené preukázať  Vám  kvalitu  a  odbornú  úroveň  našej  práce a pri ochrane Vášho majetku využijete naše služby alebo spoluprácu s našou spoločnosťou. Ďalšie podrobnosti ochrany budú dojednané osobne.


S úctivým pozdravom

Eugen Kiss - CHAREX  Security